Warunki gwarancji

Jest nam miło poinformować, że w efekcie analizy dokonanej we współpracy z działem obsługi po sprzedażowej, ciągłego podnoszenia jakości naszych produktów i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, podjęliśmy decyzję o zmianie okresów gwarancji na całą gamę naszych produktów.
Nowe zasady będą obowiązywały w roku 2016. Aby jednak umożliwić zapoznanie rynku z tą zmianą zdecydowaliśmy się je wprowadzić od 1 Listopada 2015.
Główne założenia to:

– dla pracy awaryjnej: okres gwarancji 24 miesiące od daty uruchomienia, 30 miesięcy od daty opuszczenia fabryki lub 1000 motogodzin (nie więcej niż 500/rok) – w zależności, który z warunków wystąpi, jako pierwszy;
– dla pracy ciągłej: okres gwarancji 24 miesiące od daty uruchomienia, 30 miesięcy od daty opuszczenia fabryki lub 4000 motogodzin – w zależności, który z warunków wystąpi, jako pierwszy;
– dla wypożyczalni: okres gwarancji 24 miesiące od daty uruchomienia, 30 miesięcy od daty opuszczenia fabryki lub 4000 motogodzin – w zależności, który z warunków wystąpi, jako pierwszy;


Gwarancja na produkty HIMOINSA jest udzielana JEDYNIE użytkownikowi końcowemu urządzenia. W przypadku
agregatów prądotwórczych ma ona zastosowanie jedynie do urządzeń współpracujących z manualnymi lub automatycznymi
panelami sterowania wyprodukowanymi i/lub zainstalowanymi przez firmę HIMOINSA.
Wyjątek stanowią urządzenia sprzedawane, jako używane, objęte 3 miesięczną gwarancją. Z ochrony gwarancyjnej
korzysta jedynie pierwszy nabywca a jej przywileje nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej
zgody firmy HIMOINSA. Agregaty prądotwórcze pracujące w systemie awaryjnym objęte są 24 miesięczną gwarancją
przy przebiegu nie większym niż 500 motogodzin rocznie.


 

Odpowiedzialność Producenta

W krajach, w których HIMOINSA posiada sieć autoryzowanych punktów serwisowych (informacja dostępna na
www.himoinsa.com) gwarancja realizowana jest przez wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów urządzenia
po sprawdzeniu, iż uszkodzenie powstało z powodu wady materiałowej, wady produkcji lub niewłaściwego montażu
i obejmuje zarówno koszt wymienianych części, jak i koszt pracy w normalnym wymiarze czasu pracy. Użytkownik
pokrywa koszty transportu urządzenia do siedziby dystrybutora, w której dokonana zostanie naprawa.
Gwarancja dla pozostałej regionów świata obejmuje bezpłatną pomoc na terenie San Javier (Murcia, Hiszpania),
bezpłatną wymianę, wytworzenie i/lub montaż wadliwych elementów na oryginalne nowe. W przypadku przesłania
urządzenia do naszej siedziby wszelkie niezbędne naprawy zostaną wykonane bezpłatnie.
W takim przypadku koszty transportu w obie strony pokrywa użytkownik.
Usterka rozpatrywana jest, jako gwarancyjna jedynie po dokonaniu oceny technicznej uszkodzonych elementów. Jakikolwiek
element odesłany lub naprawiany przed uzyskaniem akceptacji na naprawę gwarancyjną obciąża nabywcę. Wszystkie
wymienione części stanowią własność HIMOINSA i muszą zostać zwrócone do HIMOINSA lub jej oddziału.
W przypadku gwarancyjnej usterki silnika lub prądnicy, HIMOINSA informuje, iż obsługa gwarancyjna w tym zakresie
należy do autoryzowanego serwisu producenta danej marki silnika lub prądnicy, który określi zakres naprawy
gwarancyjnej.
Gwarancją objęte są wady ujawnione w trakcie normalnej eksploatacji urządzenia oraz w okresie obowiązywania
gwarancji. Firma zapewni niezbędne do naprawy części zamienne możliwie jak najszybciej, jednakże nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie straty z powodu braku urządzenia w tym czasie.
Wszelkie roszczenia rozpatrywane w ramach postanowień tej gwarancji muszą być przetwarzane za pośrednictwem
autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora regionalnego, który odpowiada za przebieg i zakres tego procesu.
Naprawione lub wymienione podzespoły objęte są 6 miesięczną gwarancją, która nie wpływa na okres gwarancji na
pozostałe części urządzenia.
Gwarancją nie są objęte usterki i/lub uszkodzenia:

1.Wynikające z normalnego zużycia, przy prawidłowej eksploatacji;
2.Będące konsekwencją niewłaściwego użytkowania i/lub zaniedbania (włącznie z przeciążeniem i przepięciem);
3.Szkody losowe;
4.Modyfikacje wykonane przez nieautoryzowany personel;
5.Wynikające z braku lub niewłaściwej konserwacji,
6.Spowodowane niewłaściwym podłączeniem, przechowywaniem i transportem;
7.Spowodowane użytkowaniem urządzenia w zakresie przekraczającym ograniczenia ustalone przez producenta i w
warunkach różnych od zalecanych;
8.Wynikające z użytkowania urządzenia po tym jak usterka lub wada została lub powinna zostać wykryta;
9.Elementów takich jak: baterie, źródła światła, zapłonniki, bezpieczniki;
10.Wynikające z zastosowania części nieoryginalnych lub niedostarczonych przez producenta.

Gwarancja nie obejmuje również pokrycia kosztów wynajmu sprzętu zastępczego na czas naprawy ani podłączenia
go i integracji z innymi urządzeniami Klienta.
Na urządzenia i podzespoły niewytworzone przez Himoinsa, udzielna jest gwarancja w okresie i na zasadach
identycznych z warunkami gwarancji firmy będącej producentem podzespołu.
Wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące układu wtryskowego paliwa i jego elementów zostaną przez Himoinsa
przekazane do producenta układu wtryskowego lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Raport o uszkodzeniach
sporządzony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela będzie wiążący dla obu stron: Himoinsa i
Klienta.

 


 

Odpowiedzialność Użytkownika:

Użytkownik zobowiązany jest do:

– Instalacji i użytkowania urządzenia zgodnie z dostarczona instrukcją obsługi, przez wykwalifikowany personel
techniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Przeprowadzania terminowej konserwacji urządzenia i poniesienia jej kosztów (włączając w to właściwe paliwo,
olej, płyn chłodzący i środki konserwujące), jak również wymiany zużywających się podczas normalnej eksploatacji
części i elementów. Pierwszy przegląd po przepracowaniu 50MTH (motogodzinach) lub roku od uruchomienia, następny
zgodnie z instrukcją obsługi silnika ale nie żadziej niż 1 raz w roku.

– Zwrotu wypełnionej karty gwarancyjnej w ciągu 10 dni od uruchomienia urządzenia lub jednego miesiąca od zakupu,
w zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

– Przesłania do gwaranta lub jego autoryzowanego przedstawiciela pisemnego zgłoszenia awarii w ciągu 7 dni od
wystąpienia usterki, jeżeli nie upłynął okres gwarancji, pod rygorem utraty gwarancji.

– Odpowiedzialności za skutki i poniesienia kosztów pracy, jak również udostępnienia urządzenia Himoinsa, jeżeli
naprawa usterki wymaga zastosowania części lub elementów nieprodukowanych przez Himoinsa.

– Zaakceptowania treści raportu technicznego dotyczącego wystąpienia lub nie wady materiałowej lub usterki
instalacyjnej.

– Poniesienia kosztów pracy, z wyjątkiem opisanych w sekcji – “Odpowiedzialność Producenta”, włączając w to
koszty związane z montażem i demontażem urządzenia.

– Poniesienia kosztów i ryzyka związanego z transportem lub wysyłką i wszelkich kosztów związanych z wyminą
podzespołów.

– Poniesienia kosztów przekraczających wartość zakupionego produktu.

– Poniesienia innych kosztów, włączając w nie koszty transportu, podróży, zakwaterowania, podatki i opłaty,
komunikacji, nadgodzin itp., z wyjątkiem tych opisanych w sekcji – “Odpowiedzialność Producenta”.

– Pokrycia kosztów zakupu urządzenia, części zamiennych i usług serwisowych towarzyszących eksploatacji
urządzenia w okresie gwarancji.

Udział handlowca lub personelu technicznego podczas uruchamiania urządzenia lub demonstracji jego funkcjonowania
nie oznacza rozszerzenia zakresu gwarancji urządzenia na instalację i montaż, wyraźnie z niej wyłączone.
Nie oznacza również autoryzacji instalacji technicznej, montażu i podłączenia wykonanych przez nabywcę lub inne
osoby trzecie niezwiązane z Himoinsa, ani weryfikacji poprawności doboru zakupionego urządzenia w odniesieniu
do rzeczywistego zapotrzebowania na moc.
Gwarancja nie będzie miała zastosowania w przypadku:
1.Gdy dokumentacja (karta gwarancyjna, faktura, instrukcja użytkowania) została w jakikolwiek sposób zmieniona lub
pozostaje nieczytelna.
2.Jeżeli model i numer seryjny agregatu zostały zmienione, usunięte lub pozostają nieczytelne.
Himoinsa nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów związanych ze szkodami materialnymi lub niematerialnymi, bezpośrednimi
lub pośrednimi, wynikającymi lub niewynikającymi z uszkodzenia urządzenia, takimi jak straty operacyjne,
koszty wynikające z przestoju urządzenia, a także straty stron trzecich i uszkodzenia innych urządzeń.
Niniejsza gwarancja nie ogranicza innych praw konsumenta, które nabywca może mieć z tytułu obowiązującego
prawa. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne wyrażone lub dorozumiane gwarancje, w tym, nieograniczoną
gwanancję przy zbyciu urządzenia lub dostosowanie jej do określnego celu. Wszelkie roszczenia gwarancyjne nieobjęte
powyższymi zasadami nie zostaną przyjęte przez producenta.
HIMOINSA informuje użytkownika o obowiązku przestrzegania instrukcji użytkowania i obsługi urządzenia i przechowywania
instrukcji razem z resztą dokumentacji technicznej, przypomina o konieczności przestrzegania przepisów BHP,
konieczności stosowania ochrony przeciwporażeniowej i stosowania zabezpieczeń instalacji elektrycznej przed